0243 984 1505
Súng phun sơn áp lực thấp cầm tay - súng tiết kiệm sơn của Prona